De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepalen de regels waar een particulier onderzoeker in Nederland aan moet voldoen. Om legitiem recherchewerkzaamheden uit te mogen voeren is een vergunning nodig van het Ministerie van  Justitie & Veiligheid. Aan elke vergunning is een uniek POB nummer gekoppeld. POB is de afkorting voor Particulier Onderzoeksbureau. Zonder een vergunning is het in Nederland niet toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten en zijn rapportages niet rechtsgeldig. Het POB nummer geeft daardoor een controlemogelijkheid voor de rechtsgeldigheid van een vergunning.

Particuliere onderzoekers dienen zich voor wat betreft het gebruik van onderzoeksmethoden en -middelen te houden aan de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Het handelen van particuliere onderzoeksbureaus moet verder in overeenstemming zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer van een particulier onderzoeksbureau mag worden verwacht. Naast deze specifieke voor particuliere onderzoeksbureaus geldende norm gelden ook de algemeen geldende normen van zorgvuldig (maatschappelijk) handelen of nalaten zoals die zijn vastgelegd in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dient eerst schriftelijke toestemming te geven voor het verwerken van gegevens met betrekking tot onderzochte personen, voordat deze gegevens mogen worden verzameld. De afdeling Korpscheftaken van de politie doet achtergrondonderzoek naar de eigenaar van het recherchebureau alvorens de gele pas af te geven en controleert periodiek -en onaangekondigd- op de naleving van wet- en regelgeving.